Комунальний заклад освіти "Криворізький ліцей "Гранд" Дніпропетровської обласної ради

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


ОЦІНЮВАННЯ навчальних досягнень здобувачів освіти

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-2-х класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4-х класах – формувальному та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню. Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо коригування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. 

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності Закладу та якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. 

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи:

1 класи - затверджені наказом МОН України від 20.08.2018р. за  №924 .

2 класи – затверджені наказом МОН України від 27.08.19 р., за №1154.

3 класи – очікуємо, не пізніше серпня 2020р.

4 класи - затверджені наказом МОН України від 19.08.2016 р. за №1009.

Вибір форм і методів навчання вчителі 5-11 класів визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до:

- Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти  - затверджені наказом МОН України від 05.05.2008 р. за № 371 та пізніше вдосконалені відповідно до чинного законодавства. 

- Критерії базової та профільної середньої освіти реалізуються в  нормах  чотирьох рівнів досягнень: початковий,  середній,  достатній,  високий, затверджені наказом МОН України від 13.04.2011р. за № 329, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304 (набрав чинності з 27.05.2011р.). 

 

Кожен наступний  рівень  вимог  вбирає  в  себе  вимоги   до попереднього, а також додає нові:

     Перший рівень - початковий. Учні відтворюють частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконують елементарні завдання.

                 Другий рівень - середній.  Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

                 Третій рівень  -  достатній.  Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати і систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною та правильною аргументацією.

                 Четвертий рівень   -   високий.   Учні мають системні міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомленно використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

- Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів /продовжується і на 10-11 класи/ із базових дисциплін у системі ЗЗСО - це  наказ МОН від 21.08.2013р. за № 1222 /зміни, затверд. наказом № 1009 від 19.08.16р. – відмінено наказом МОН № 924 від 20.08.2018р./